Altres

A més del sector tèxtil, el sistema ECUVal pot ser aplicat a aquells sectors industrials els efluents tenen les següents característiques:

  • Compostos poc biodegradables
  • Alta salinitat
  • Possibilitat de reutilització d'aigua.

Alguns d'aquests sectors són:

Sector farmacèutic: ECUVal s'aplica per tractar efluents que contenen compostos poc biodegradables, el que augmenta l'eficiència de la planta de tractament biològic d'aigües residuals.                                                                                                               

 

 

 

Sector de la pell: aquesta indústria genera una gran quantitat d'aigües residuals de color intens que contenen clorur, tanins, crom, sulfat i compostos orgànics. ECUVal pot eliminar el color i també reconstituir l'efluent per a la seva reutilització.

 

 

 

Sector del paper: genera una gran quantitat d'aigües residuals amb alt contingut de material orgànic i sòlids en suspensió. ECUVal pot millorar la qualitat de l'aigua residual per fer possible la reutilització d'efluents..

 

 

 

Sector químic: Les aigües residuals d'aquesta indústria és generalment molt concentrada en contaminants inorgànics i orgànics i també pot contenir compostos no biodegradables, que es poden eliminar per mitjà del sistema de ECUVal. La reutilització de l'aigua en aquesta indústria també es pot considerar.

 

 

 

Sector cosmètic: L'aigua residual conté en general materials hidrofòbics suspesos, surfactants i una gran quantitat de matèria orgànica. ECUVal es destina per tractar els efluents menys biodegradables, com a complement a la planta biològica.